ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
การดำเนินคดีครอบครัว“คดีครอบครัว” หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

คำจำกัดความของคำว่า “ครอบครัว” ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอแบ่งความหมายออกได้ดังนี้ คือ 
1 คดีแพ่งที่ว่าด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งบรรพ 
2 คดีแพ่งที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ ในส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถ หรือสิทธิ หรือการสาปสูญ ตามที่มีบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 
3 คดีแพ่งที่ใช้บังคับตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 เรื่องการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินของผู้เยาว์ มาตรา 1610 และ 1692 กับเรื่องสละมรดกตามมาตรา 1611  

ประกอบด้วยคดี ดังนี้ 
1 ฟ้องหย่า 
2 เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ แบ่งสินสมรส อำนาจปกครองบุตร 
3 ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน 
4 ผิดสัญญาหมั้น เรียกค่าทดแทน เรียกคืนของหมั้น - สินสอด 
5 คู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว 
6 ฟ้องบังคับตามสัญญาก่อนสมรส 
7 ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส 
8 ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส 
9 ร้องขอให้ลงชื่อสามีหรือภริยาเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรสจำพวกที่ระบุไว้ในเอกสารสำคัญ 
10 ร้องขออนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ 
11 ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร 
12 ร้องขอถอนจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร 
13 ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย 
14 ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร 
15 ร้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
16 ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลวิกลจริต และขอถอดถอน - ตั้งผู้อนุบาล 
17 ถอนอำนาจปกครองบุตร 
18 ฟ้องเรียกบุตรคืน 
19 ขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง 
20 ร้องขอเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เพื่อตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ 
21 ฟ้องขออนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรส 
22 ร้องขอตั้งผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์ 


การพิจารณาและพิพากษาคดี 
1 ในกรณีที่ผู้เยาว์มีประโยชน์หรือส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อศาลได้รับคำฟ้องหรือคำร้องใดๆ ในคดีครอบครัว ศาลต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ที่ผู้เยาว์อยู่ในเขตอำนาจทราบก่อนตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 117 และฟังความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา 118 
2 คดีครอบครัวที่มีผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย องค์คณะจะประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย 2 คน และผู้พิพากษาสมทบอย่างน้อย 2 คน 
 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีแพ่งนั้นๆ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่นั้น ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 12 ได้บัญญัติทางแก้ไว้ว่า ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยซึ่งชี้ขาด และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

 
Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่,  ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์

#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×