ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
     
    
           

ผู้บังคับหลักประกัน DBD
 


กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน

 

สาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

กำหนดให้มีการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้และช่วยลดข้อจำกัดหลัก

ประกันด้วยทรัพย์สิน (จำนอง จำนำ ) ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ท่านไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ท่านในฐานะผู้ให้หลักประกันยังคงใช้ทรัพย์สินนั้นผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อไปได้ เกิดบุริมสิทธิ์ตามกฎหมายนี้ขึ้นเหนือตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน มีกระบวนการบังคับที่ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 

 

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

-กิจการ ( เช่น กิจการร้านอาหาร  กิจการรับเหมาก่อสร้าง )

-สิทธิเรียกร้อง   ( เช่น สัญญาเช่า ลูกหนี้การค้า )

-สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  ( เช่น เครื่องจักร  สินค้าคงคลัง )

-ทรัพย์สินทางปัญญา ( เช่น สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  เครื่องหมายการค้า )

-อสังหาริมทรัพย์  ( เช่น บ้านจัดสรร  คอนโดมิเนียม )

-ทรัพย์สินอื่น ( ที่กำหนดในกฎกระทรวง )

 

รายการจดทะเบียน

-วัน เดือน ปี และเวลาที่จดทะเบียน

-ชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้และผู้ให้หลักประกัน

-ชื่อและที่อยู่ของผู้รับหลักประกัน

-ชื่อและที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ซึ่งยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันและอัตราหรือจำนวนค่าตอบแทนของผู้บังคับหลักประกันกรณีนำกิจการมาเป็นหลักประกัน

 

-หนี้ที่กำหนดให้มีการประกันการชำระหนี้

-รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน หากเป็นทรัพย์สินมีทะเบียนให้ระบุประเภทของทะเบียน 

-หมายเลขทะเบียนและนายทะเบียนไว้ด้วย ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า หากเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจให้ระบุประเภท ปริมาณและมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวไว้ด้วย

-ข้อความที่แสดงว่าผู้ให้หลักประกันตราทรัพย์สินที่ระบุในรายการจดทะเบียนแก่ผู้รับหลักประกันเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้

-จำนวนเงินที่สูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน

-เหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

-รายการอื่นตามที่เจ้าพนักงานทะเบียนกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ

กรณีนำทรัพย์สินประเภท กิจการมาเป็นหลักประกัน คู่สัญญาต้องตกลงกันเลือกผู้บังคับหลักคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้บังคับหลักประกัน

 

ลักษณะต้องห้ามของผู้บังคับหลักประกัน

เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

เคยได้รับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

เคยเป็นผู้มีอำนาจในสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

เป็นผู้มีอำนาจของผู้ให้หรือผู้รับหลักประกัน

เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ

เป็นข้าราชการการเมือง

เป็นข้าราชการประจำ

มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่ประกาศกำหนด

                เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ

                ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ

 

คุณสมบัติผู้บังคับหลักประกัน

ต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

-ทนายความ

-ผู้สอบบัญชี

 

กลุ่มที่ 2 ผู้ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกัน ได้แก่

-อนุญาโตตุลาการ

-ผู้เชี่ยวชาญศาล

-ผู้บริหารแผน

-ผู้ประเมินหลักทรพย์

-ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

 -ผู้ทำแผน ที่ได้รับอนุญาตหรือ ได้รับความเห็นชอบ หรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐ สมาคม หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่,  ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์


#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่


 

Share on Facebook

 

 

 


ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×