ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
Notary Public รับรองลายมือชื่อและเอกสาร    
งานรับรองลายมือชื่อและเอกสาร โนตารีพับลิค (Notary Public) 
การรับรองลายมือชื่อและเอกสาร คือการที่ ทนายความรับรองเอกสาร  โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าผู้ทำคำรับรองในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองสำเนาเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ หรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆ และทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่ารวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วยโดยทนายผู้ที่ทำงานในทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความจากทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

งานบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร โนตารีพับลิค (Notary Public) ของทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ มีดังนี้ 
การรับรองลายมือชื่อบุคคลที่ได้ลงชื่อต่อหน้า 
การรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องตรงกับต้นฉบับ 
การรับรองภาพถ่ายบุคคลที่เป็นบุคคลๆเดียวกัน 
การทำคำสาบานที่เกี่ยวข้องกับพยานวัตถุหรือเอกสาร 
การบันทึกคำให้การที่ต้องมีคำสาบาน 
การรับรองข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริง 
การทำคำคัดค้าน 
การเก็บรักษาเอกสารหรือทรัพย์สิน 
การทำคำบันทึกหมายเหตุแนบท้ายเอกสารต่างๆ 
การทำคำรับรองภูมิลำเนาของบุคคล 
การลงนามเป็นพยานในเอกสารนั้นๆ 
การทำคำรับรองประเภทอื่นๆตามกฎหมาย 

Notary Public หรือ Notarial Service Attorney 
โนตารีพับลิค (Notary Public)ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่าเป็นการให้บริการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของเอกสารหรือเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่กระทำขึ้นในประเทศหนึ่งและถูกนำไปใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เป็นต้น โดยทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” (Notarial service attorney) คือ ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามข้อกำหนดสภาทนายความและใช้บังคับกับสภาทนายเชียงใหม่ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2546 และข้อบังคับสภาทนาย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 มีสภาทนายความทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ซึ่งทนายเชียงใหม่ทำหน้าที่รับรองเอกสารและรับรองบุคคลให้แก่เอกชนเพื่อแสดงต่อราชการ ศาล และหน่วยงานอื่นๆ และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ 

ความหมายตามพจนานุกรม 
โนตารีปับลิก (Notary Public) , ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่ามีความหมายถึง ผู้มีอำนาจรับรองลายมือชื่อ เอกสาร วัตถุ หรือบุคคล โนตารีปับลิก ในบางประเทศมีหน้าที่จัดทำเอกสารสำคัญบางชนิดให้แก่ประชาชนด้วย ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยกำหนดให้ใบมอบอำนาจที่ทำในเมืองต่างประเทศที่มีกงสุลไทยต้องให้กงสุลนั้นเป็นพยาน ถ้าไม่มีกงสุลไทยต้องให้เจ้าพนักงานโนตารีปับลิกเป็นพยาน 

 
หน้าที่ของ โนตารีพับลิค (Notary Public) 
การรับรองลายมือชื่อบุคคลที่ได้ลงชื่อต่อหน้า : 
การรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องตรงกับต้นฉบับ : 
การรับรองภาพถ่ายบุคคลที่เป็นบุคคลๆเดียวกัน : 
การทำคำสาบานที่เกี่ยวข้องกับพยานวัตถุหรือเอกสาร : 
การบันทึกคำให้การที่ต้องมีคำสาบาน : 
การรับรองข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริง : 
การทำคำคัดค้าน : 
การเก็บรักษาเอกสารหรือทรัพย์สิน : 
การทำคำบันทึกหมายเหตุแนบท้ายเอกสารต่างๆ : 
การทำคำรับรองภูมิลำเนาของบุคคล : เพื่อยืนยันภูมิลำเนาของตัวบุคคล 
การลงนามเป็นพยานในเอกสารนั้นๆ : เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของเอกสาร 
การทำคำรับรองประเภทอื่นๆตามกฎหมาย : 
 
การรับรองเอกสารหรือการรับรองบุคคล หรือข้อเท็จจริง ดังกล่าวข้างต้นนั้น ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารเปรียบเสมือนบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือของสังคมกล่าวคือ เป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตว่าความ ประกอบวิชาชีพทนายความอยู่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศทำให้เอกสารดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นการทำนิติกรรมระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน ก็ย่อมมีความน่าเชื่อถือหากท่านต้องการใช้เอกสารเหล่านั้นต่อหน่วยงานราชการ หรือต้องการใช้เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในต่างประเทศ ทางทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่สามารถช่วยคุณได้ 

 
โดยทางองค์กรสำนักงานทนายเชียงใหม่ยินดีให้บริการและรับประกันงานรับรองลายมือชื่อและเอกสารทุกฉบับ ตามหลักมาตรฐานสากลโดยทีมทนายความซึ่งทำงานร่วมกับสภาทนายเชียงใหม่เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 


ประเภทของการรับรองเอกสาร 
1.การรับรองคำแปล 
1.1 คำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ 
เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณะบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ 
เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ 
เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ 
เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน 
เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ 

1.2 คำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย 


2.การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร 
การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ได้แก่เอกสารทางการค้า เช่น ใบกำกับราคาสินค้า ใบรับรองแหล่ง กำเนิดสินค้า ฯลฯ ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อน 
เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคารและลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารที่ออกเอกสารนั้น 
หนังสือมอบอำนาจ (ในนามบริษัท) ผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
หนังสือมอบอำนาจ (ส่วนบุคคล) ผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
หนังสือรับรองอื่น ๆ อาทิ หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์สินค้า และหนังสือรับรองความประพฤติ ต้องเป็นเอกสารซึ่งออกหรือผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้ 
เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณะบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ 
เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรสใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ 
เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ 
เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

รับรองเอกสาร ต่างๆ เช่น 
รับรองเอกสาร เพื่อการนำไปใช้ต่างประเทศ 
รับรองเอกสาร เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ 
รับรองเอกสาร เพื่อการทำงาน สมรส ย้ายถิ่นฐาน ขอถิ่นที่อยู่ ต่างประเทศ 
รับรองคำแปล รับรองผู้แปล 
รับรองเอกสาร สำคัญบริษัท เพื่อการลงทุน หรือร่วมทุนระหว่างประเทศ หรือเพื่อการอื่น 
รับรองเอกสารบุคคล สถานะสมรส ใบเกิด ใบตาย ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
รับรองเอกสารสำคัญถิ่นที่อยู่ 
รับรองเอกสารการผ่านงาน 
รับรองหนังสือเดินทาง 
รับรองความมีอยู่ของเอกสาร 
รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น 
รับรองสำเนาเอกสาร 
รับรองข้อเท็จจริง 
รับรองหนังสือมอบอำนาจลงนามเป็นพยานในเอกสาร 
รับรองใบสำคัญ และเอกสารอื่น ซึ่งต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการ 
รับรองวุฒิบัตรการศึกษา 

การรับรองลายมือชื่อ เช่น 
รับรองลายมือชื่อของบุคคล นิติบุคคล 

รับรองตัวบุคคล 
รับรองตำแหน่งและอำนาจการกระทำการของผู้ลงลายมือชื่อ 
รับรองฐานะนิติบุคคล เป็นต้น 


3. การจัดทำเอกสาร เช่น 

การจัดทำบันทึกคำให้การที่ต้องมีการสาบาน 
การทำคัดค้านตราสาร เป็นต้น 

การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามแนวทางสภาทนายความ 
โดยทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ยินดีบริการและรับประกันงานรับรองลายมือชื่อและเอกสาร โนตารีพับลิค (Notary Public) ตามหลักมาตรฐานสากล โดยทีมทนายเชียงใหม่ซึ่งร่วมงานกับสภาทนายความเชียงใหม่ขององค์กรเราเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ทางทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ มีบริการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่า เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเสมอ จึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฏหมาย สามารถนำเอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศจะต้องผ่าน การรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยก่อนแล้วจึงนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาไทย จากนั้นนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรอง ทางราชการของประเทศไทยจึงจะยอมรับความถูกต้องของเอกสาร 

การรับรองเอกสารแปล โดย กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
การรับรองเอกสาร  ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า เป็นการตรวจรับรองเอกสารพร้อมประทับตราจากนายทะเบียน โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูต หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ ตรงตามต้นฉบับ 

Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่,  ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์


#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่


ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×