ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 
การลบล้างคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งทางปกครอง คือการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่าอาจสั่งให้ประชาชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหยุดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือเป็นคำสั่งที่ให้สิทธิหรือตัดสิทธิประชาชน ซึ่งคำสั่งเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนคนใดคนหนึ่ง

ในเมื่อมีการออกคำสั่งทางปกครอง ก็จะต้องพิจารณาว่าคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวก็ย่อมกระทำได้ หรือ หากเป็นคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วนั้น คำสั่งนั้นก็อาจถูกเพิกถอนได้เช่นเดียวกัน

           การลบล้างคำสั่งทางปกครอง มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทคือ

            1. การยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

            2. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

            โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาร่วมกันว่า เจ้าหน้าที่ต้องกระทำภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการยกเลิก เพิกถอน หรือ อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือ คำสั่งที่ให้ประโยชน์ เช่น คำสั่งให้เงิน ทรัพย์สิน การรับรองสัญชาติไทย หรือ พิจารณาจากหลักการชดเชยความเสียหาย

            สำหรับการยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจยกเลิกคำสั่งฯทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการยกเลิกอาจให้มีผลตั้งแต่ปัจจุบัน หรือให้มีผลในอนาคตได้ สาเหตุที่ต้องยกเลิกคำสั่งทางปกครองนั้นทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่าอาจเนื่องมาจาก คำสั่งทางปกครองนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นการสร้างภาระในอนาคต กล่าวได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในภายหลัง หลักจากออกคำสั่ง หรือ มีกฎหมายเฉพาะที่กำหนดเงื่อนไขการยกเลิกแต่เงื่อนไขไม่ครอบ  และอีกสาเหตุเนื่องมาจากคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายที่ให้ กล่าวคือ กฎหมายในคำสั่งว่าต้องให้ยกเลิก และมีข้อเท็จจริงสนับสนุนการยกเลิกดังกล่าว , ไม่มีการปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนด, บทกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง, ประชาชนและส่วนรวมได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

            ในส่วนของการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่าเจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลยพินิจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตก็ย่อมได้ เช่น คำสั่งที่ให้ประโยชน์ด้วยตรง ไม่ว่าจะเป็น การให้ทุนการศึกษา การอนุมัติให้เบิกค่าเช่า หรือ ค่ารักษาพยาบาล  การให้สัญชาติไทย การรับรองสัญชาติไทย  เป็นต้น

            “การลบล้างคำสั่งทางปกครองจึงมีความครอบคลุมถึง ยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไมชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการทำให้คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและที่ไมชอบด้วยกฎหมายสิ้นผล บังคับมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แตกต่างกันTag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน, สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์ 


#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่


Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×