ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
บริการด้าน VISAข้อมูลการขอ  ยื่นวีซ่าประเทศต่างๆและ รับทําวีซ่า แปลเอกสาร  

บริษัท บัดดี้ เจอร์นี่ จำกัด บริการให้ข้อมูลการขอวีซ่า รับทําวีซ่า  วีซ่าท่องเที่ยว  วีซ่าทำงาน  แปลเอกสาร ตลอดจนบริการขอวีซ่าและรับยื่นวีซ่าแทน ในกรณี ที่สามารถรับยื่นวีซ่าแทนได้ สำหรับท่านใดที่สนใจ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพื่อการขอวีซ่าให้ถูกต้องและมีความรวดเร็ว ลูกค้าที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ยื่นวีซ่าเชียงใหม่  ยื่นวีซ่าเชียงราย สามารถติดต่อทางเราได้ ยินดีให้บริการให้คำปรึกษาฟรีค่ะ 

VISA คืออะไร 

Visa คือเอกสารที่แสดงว่า คนเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เข้าอาณาเขตหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า เช่น 7 วัน 15 วัน 30 วัน 90 วัน เป็นต้น เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตราประทับที่อยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่าแต่ละประเภทติดมาด้วย อาทิ อายุของวีซ่า, เวลาที่เดินทางเข้า – ออก, เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, สามารถเดินทางเข้า – ออกได้กี่ครั้ง และอีกหลายเงื่อนไขตามแต่ที่วีซ่าของแต่ละประเทศได้กำหนดไว้ 


ส่วนใหญ่แล้ว วีซ่าจะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่าเยอะมากหนัก รวมทั้งการได้รับวีซ่าไม่ได้เป็นการรับรองว่าผู้ที่ได้รับวีซ่าจะสามารถเดินทางเข้า – ออกประเทศนั้นๆได้ตลอด เพราะวีซ่าสามารถถูกยกเลิกเมื่อไรก็ได้ นอกจากนี้ผู้ได้รับวีซ่าอาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย 


สรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารที่ใช้ในการขอเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเขตปกครองเขตใดเขตปกครองหนึ่ง โดยผู้ที่ขอเข้าประเทศไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น  


ประเภทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราประเภทต่างๆ 

Transit Visa : การตรวจลงตราประเภทผู้เดินทางผ่านราชอาณาจักร 

Tourist Visa : การตรวจลงตราประเภทบุคคลที่มานักท่องเที่ยว 

Non-Immigrant Visa : การตรวจลงตราประเภทผู้ที่อยู่อาศัยชั่วคราว 

การแจ้งอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร เกินกว่า 90 วันของบุคคลต่างด้าว 

 
Transit Visa หรือ การตรวจลงตราประเภท “ผู้เดินทางผ่านราชอาณาจักร” 

การตรวจลงตราลักษณะนี้จะออกให้แก่ชาวต่างด้าวที่ต้องการจะเดินทางมายังราชอาณาจักร เพื่อการใดการหนึ่ง อันได้แก่ 

การเดินทางเพื่อผ่านราชอาณาจักร (รหัส TS) 

เพื่อแข่งขันหรือเล่นกีฬา (รหัส S) 

เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่าอากาศยาน / สถานี / ท้องที่ในอาณาเขตของราชอาณาจักร (รหัส C) 

มีอายุวีซ่า 3 เดือน 

ค่าธรรมเนียม 800 บาท / ครั้ง 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในประเทศ ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 

 จำนวนเงินที่ชาวต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะที่เดินทางเข้ามาในประเทศคือ ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะ สามารถใช้จ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท หากเป็นครอบครัวก็ต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท 

เอกสารที่ใช้ยื่นในการขอรับการตรวจลงตรา 

หนังสือเดินทาง(visa) หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน 

รูปถ่าย 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เห็นใบหน้าชัดเจนไม่มีอะไรมาอำพรางใบหน้าและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

ตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับ หรือเอกสารที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม 

วีซ่าของประเทศที่สามหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปยังประเทศที่สาม (รหัส  TS) 

อาจมีการขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราเพิ่มเติมด้วย 

Tourist Visa หรือ การตรวจลงตราประเภทบุคคลที่มาท่องเที่ยว 

การตรวจลงตราลักษณะนี้จะออกให้กับชาวต่างด้าวที่ต้องการจะเดินทางเข้าราชอาณาจักรเพื่อท่องเที่ยว (รหัส TR) 

อายุของวีซ่า 3 เดือน หรือในบางประเทศ 6 เดือน 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท / ครั้ง 

ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 60 วัน


จำนวนเงินที่ชาวต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้าราชอาณาจักรคือ ต้องมีเงินหรือเอกสารที่สามารถใช้จ่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยท่านละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท หากมาเป็นครอบครัวต้องไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท 

เอกสารที่ใช้ยื่นในการขอรับการตรวจลงตรา 

หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

แบบฟอร์มการขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 

รูปถ่าย 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจน ไม่มีอะไรมาอำพรางใบหน้าและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

หลักฐานที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังสิ้นสุดการท่องเที่ยว อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ หรือเอกสารที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม 

เอกสารจากบริษัทนำเที่ยว (กรณีที่ท่านเดินทางมากับบริษัททัวร์) 

อาจมีการขอให้แสดงเอกสารหรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย 

 
Tourist Visa : การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว 

การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว (รหัส TR) 

อายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อครั้ง 

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละ 60 วัน 

จำนวน เงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรคือต้องมีเงิน หรือเอกสารที่จำพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยน เป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท 

 เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา Schengen Visa 

Schengen Visa (แชงเก้นวีซ่า) คือ วีซ่าที่สามารถเดินทางไปยัง 26 ประเทศแชงเก้น โดยที่ไม่ต้อง เสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศกับทุกๆ ประเทศ หากวางแผนการเดินทางไปประเทศในยุโรปมากกว่า 1 ประเทศ คุณสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าจากทางสถานทูตประเทศที่คุณวางแผนจะพัก อาศัยนานที่สุด โดยกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าจะอาศัยอยู่ที่ประเทศใดนานที่สุด สามารถยื่นใบสมัครขอ วีซ่าแชงเก้นได้จากทางสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก ซึ่งก็ต้องเป็น  ประเทศที่มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน 

Schengen Visa เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวในยุโรปหลายๆประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียวโดยคุณสามารถยื่นคำร้องขอ Schengen Visa แบบขาเข้า – ขาออกครั้งเดียว (Single entry) หรือเดิน  ทางเข้า – ออกหลายครั้ง (Multiple entry) ก็ได้ แต่รวมเวลาที่พักอาศัยทั้งหมดต้องไม่เกิน 90 วัน  ภายในเวลา 6 เดือน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่คุณเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาแชงเก้น 

ทั้งนี้ ประเทศ แชงเก้น ทั้ง 26 ประเทศ มีดังต่อไปนี้ เดนมาร์ก โปแลนด์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส ออสเตรีย สาธารณรัฐเชก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สโลวีเนีย สเปน ลัตเวีย อิตาลี ลิธัวเนีย สวีเดน  เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก มอลตา กรีซ  สโลวัก ฮังการีและโปตุเกส 

รวมถึงอีกสี่ประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ 

ข้อดีของการทำ Schengen Visa คือ จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องมาเสียเวลากับการขอยื่นวีซ่าเพื่อขอเข้าประเทศนั้นๆ ขอเพียงแค่คุณมี Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะทำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้น สำหรับ Schengen Visa คุณสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องหรือส่งตัวแทนไปยื่นคำร้องต่อสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไปเป็นประเทศแรกเมื่อไปถึงยุโรปได้ เช่น คุณจะไปเที่ยว เยอรมัน – อังกฤษ – ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้ก็คือ เยอรมัน 

 กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาติไทยไม่ต้องขอวีซ่าแชงเก้นได้แก่ 

ประเทศที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาคือ ชิลี เกาหลีใต้ บราซิล อาร์เจนติน่า เปรู 

ประเทศที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาคือ รัสเซีย มัลดิฟส์ มองโกเลีย มาเก๊า ลาว มาเลเซีย สิงค์โปร์ แอฟริกใต้ อินโดนีเซีย ฮ่องกง เวียดนาม 

ประเทศที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 21 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาคือ ฟิลิปปินส์ 

ประเทศที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาคือ บาห์เรน บรูไน อิหร่าน 

ทั้งนี้ คุณสามารถเดินทางเพื่อไปยังประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงหนังสือเดินทาง ไม่ต้องขอวีซ่า แต่ต้องไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าราชอาณาจักรที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเท่านั้น 

Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่,  ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์


#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ 

Share on Facebook


ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×