ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 
การฟ้องขอให้ล้มละลาย

 

ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่าหลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายบุคคลที่จะถูกฟ้องล้มละลาย ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. มีหนี้เป็นจํานวนที่แน่นอน

๒. เป็นหนี้สําหรับเจ้าหนี้รายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันมีจํานวนถึง ๑ ล้านบาท สําหรับลูกหนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือจํานวน ๒ ล้านบาท สําหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคล

๓. ลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเอง หรือโดยตัวแทนในขณะฟ้องล้มละลาย หรือภายใน ๑ ปี ก่อนฟ้องล้มละลาย

๔. เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หมายถึง เป็นผู้ที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินที่มี และในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

๑. ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์

แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายของตน

๒. ถ้าลูกหนี้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนโดยเจตนาลวงหรือฉ้อฉล

๓. ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพย์สิทธิขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้นซึ่งถ้าลูกหนี้ ล้มละลายแล้วจะถือว่าเป็นการให้เปรียบ

๔. ถ้าลูกหนี้กระทําอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อประวิงการชําระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้

ได้รับชําระหนี้ สถานที่ประกอบการ

(๑) ออกไปนอกราชอาณาจักรหรือออกไปก่อนแล้ว และยังคงอยู่นอกราชอาณาจักร (๒) ไปจากเคหะสถานที่เคยอยู่ หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหะสถานหรือหลบไป หรือปิด

(๓) ยักย้ายทรัพย์ให้พ้นอํานาจศาล

(๔) ยอมตนให้ต้องคําพิพากษาซึ่งบังคับให้ชําระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องชําระ

๕. ถ้าลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี หรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะยึด

มาชําระหนี้ได้

๖. ถ้าลูกหนี้แถลงต่อศาลไม่ว่าคดีใด ๆ ว่าไม่สามารถชําระหนี้ได้

๗. ถ้าลูกหนี้แจ้งแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดของตนว่าไม่สามารถชําระหนี้ได้

๘. ถ้าลูกหนี้เสนอคําขอประนอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป

๙. ถ้าลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ชําระหนี้ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งในเวลาห่างกัน

ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และลูกหนี้ไม่ชําระหนี้


วัตถุประสงค์ของคดีล้มละลาย กฎหมายมุ่งประสงค์พิสูจน์ความจริงว่าลูกหนี้มีกรณีต้องตาม หลักเกณฑ์ฟ้องให้เป็นบุคลล้มละลาย หรือไม่ ถ้าเป็นจริงให้ศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด ถ้าไม่เป็นจริง หรือลูกหนี้พิสูจน์ได้ว่าสามารถชําระหนี้ได้ทั้งหมดหรือมีเหตุไม่สมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ให้ศาล


มูลเหตุการฟ้องร้องคดีล้มละลาย

               ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่ากระบวนพิจารณาคดีล้มละลายเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ แล้วนำมาจัดสรรแบ่งส่วนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างๆ การดำเนินกระบวนพิจารณาหรือเส้นทางเดินของคดีล้มละลายเริ่มต้นจากการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอให้ล้มละลาย ศาลพิจารณาแล้วจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดหรือพิพากษายกฟ้องหรือยกคำร้องขอ หากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ในช่วงระหว่างพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกับก่อนที่จะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ช่วงนี้กฎหมายเปิดโอกาสให้ลูกหนี้มีโอกาสในการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ถ้าลูกหนี้ประนอมหนี้ก่อนล้มละลายสำเร็จ กล่าวคือที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับด้วยมติพิเศษและศาลเห็นชอบแล้ว ลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการล้มละลายและหนี้ต่างๆ อันอาจขอรับชำระหนี้ได้ในคดีล้มละลายแล้วมาผูกพันปฏิบัติการชำระหนี้ตามที่ปรากฏอยู่ในคำขอประนอมหนี้ แต่หากลูกหนี้ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายไม่สำเร็จศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย หลังจากศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว ลูกหนี้อาจหลุดพ้นจากล้มละลายโดยการปลดจากล้มละลาย การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย หรือการยกเลิกการล้มละลาย

               ลูกหนี้อาจเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายได้ในหลายกรณี คือ อาจจะเป็นกรณีเจ้าหนี้ยื่นคำฟ้องตามมาตรา 9 ซึ่งเป็นการฟ้องของเจ้าหนี้ธรรมดาหรือเจ้าหนี้มีประกันฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายตามมาตรา 10 อีกกรณีหนึ่งผู้ชำระบัญชีร้องขอให้นิติบุคคลล้มละลายตามมาตรา  88  เมื่อปรากฏว่าเงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นได้ใช้หมดแล้ว ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน หรือกรณีที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจร้องขอให้หุ้นส่วนผู้จัดการล้มละลายตามห้างตามมาตรา  89  กระบวนการในการที่จะเข้าสู่คดีล้มละลายกรณีพิเศษอีกกรณีหนึ่งคือการร้องขอให้จัดการทรัพย์มรดกตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 82  ในกรณีที่ลูกหนี้ได้ตายก่อนฟ้องหรือตายในระหว่างพิจารณาซึ่งหากศาลพิจารณาได้ความจริง ศาลจะมีคำสั่งให้จัดการทรัพย์มรดกตามกฎหมายล้มละลาย

               พระราชบัญญัติล้มละลาย ได้กำหนดมูลเหตุที่จะให้มีการฟ้องหรือร้องขอให้จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลายไว้ในมาตรา  7  ดังนี้คือ  ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ ถ้าลูกหนี้นั้นมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายในกำหนดหนึ่งปีก่อนนั้น

               มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลาย ประกอบด้วยเงื่อนไข  2  ประการ  คือ

               1) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว คือลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน

               2) ก. ลูกหนี้มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร หรือ

                   ข. ลูกหนี้ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร ไม่ว่าด้วยตนเองหรือตัวแทนในขณะที่ยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอให้ล้มละลาย หรือภายในกำหนด  1  ปีก่อนนั้น


Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่,  ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์


#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่

  

Share on Facebook

Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×