ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100

ทนายเชียงใหม่ ปรึกษาฟรี !!!

: : : : ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวปไซด์ของเรา : : : :


      ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ของพวกเรา เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่ให้บริการครบวงจรด้าน LAW FIRM แก่ลูกค้าชาวไทย และชาวต่างประเทศ บริษัท ไอซีโอ ลอว์ แอนด์ บิสเนส กรุ๊ป จำกัด (ICO)  เป็นธุรกิจ LAW FIRM ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาทนายความ เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักงาน ทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ เมื่อปี ๒๕๓๖ โดยท่านอดีตรัฐมนตรีพร้อมทีมทนายเชียงใหม่ และทีมสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ปัจจุบันนี้มีทนายเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส คือ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ (เนติบัณฑิตย์ไทย) ซึ่งได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติกรรมาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) กรรมการสภาทนายความภาค ๕,  กรรมการการเลือกตั้งเขต ๔ จังหวัดเชียงใหม่ประธานฝ่ายกฎหมายธุรกิจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งทีมงานสำนักงานทนายเชียงใหม่ ได้มีการสอนวิชากฎหมายในหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่


  ดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ (นบท.)

ประธานฝ่ายกฎหมาย หอการค้าเชียงใหม่

     ไอซีโอ HEAD OFFICE ซึ่งเป็นสำนักงาน ทนายเชียงใหม่ และสำนักงาน ทนายความเชียงใหม่ บริการด้านทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย บริการด้านบัญชี และบริการด้านต่างๆ แบบครบวงจร ณ. ที่แห่งเดียว ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยทีมทนายเชียงใหม่ ทนายลำพูน ทนายลำปาง และทนายเชียงราย ซึ่งทีมทนายเชียงใหม่ และทนายความเชียงใหม่ขององค์กรเรามีแนวทางให้บริการลูกค้าแนวทาง “ทนายวิถีพุทธ” รวมทั้งใช้นวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพทีมทนายความ และทีมนักบัญชี มุ่งคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กร ทนายเชียงใหม่ ของพวกเรา เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่ให้บริการครบวงจรด้าน LAW FIRM แก่ลูกค้าชาวไทย และชาวต่างประเทศ


     จากสมัยพุทธกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันมนุษย์เราได้ทำการค้าขายหรือทำธุรกิจสืบต่อๆกันมา ซึ่งก็จะพบว่าไม่ได้ประสบผลสำเร็จกันทุกคน มีเพียงบางคนหรือบางองค์กรเท่านั้นที่ประสบผลสำเร็จ ร่ำรวย อยู่รอด ยั่งยืนและเป็นเลิศได้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์กรที่สำเร็จเหล่านั้นได้กระทำตามวิธีการหรือวิถีทางที่พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกไว้อย่างดี ถึงแม้ว่าท่านหรือองค์กรเหล่านั้นจะได้หรือไม่ได้นับถือพุทธศาสนาก็ตาม แต่จากการเรียนการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือการบริหารธุรกิจ ทาง ทีม ทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ท่านก็จะพบว่าได้ทำตามเหตุ ๓ ประการอยู่แล้วนั้นเอง ดังนี้ ๑.การมีจักขุ ก็คือ จะต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ดีและยาวไกลมองเห็นว่าลูกค้าต้องการอะไรเป็นต้น ๒.ธุรการงานดี คือ การที่จะต้องมีระบบและมีกระบวนการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งก็คือความหมายของคำว่าคุณภาพ (Quality) นั่นเอง ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วว่า อัตตานัง อุปมัง กะเร” แปลว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา” นั่นเอง ๓.มีผู้พอพึ่งพาอาศัยได้ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกๆส่วนของธุรกิจจะต้องพึ่งพาอาศัยหรือเป็นกัลยาณมิตรนั่นเอง ซึ่ง ภาษาทางการบริหารหรือภาษาธุรกิจก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหลาย เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ รัฐบาล ชุมชนๆหรือสังคม พนักงานและคู่ค้า เป็นต้น ทนายเชียงใหม่ขอเรียนว่าซึ่งต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ต่อกันหรือเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนั่นเอง


 ว่าที่ร้อยตรีฐนิภณ สังข์ปักษา 

นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิต รุ่น 69

     ทีม ทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า แนวทางให้บริการลูกค้าแนวทาง “ทนายวิถีพุทธ” นี้เป็นการบริหารวิถีพุทธ (Management Style Buddhist; MSB) ซึ่งตรงกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(Total Quality Management; TQM) ที่มนุษยชาติได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติตามกันอย่างแพร่หลายอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่าจริงๆแล้วก็คือการที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนและให้คำตอบมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วนั่นเอง และการบริหารวิถีพุทธ(MSB) หรือการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM)นี้ ได้แพร่หลายไปทุกวงการ เช่น ภาคราชการ ภาคประชาสังคม เป็นต้น ซึ่งก็เกิดผลดีตามมามากมาย คือ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มารับบริการ ทำให้เกิดความเป็นเลิศ และยั่งยืนได้เช่นกัน

                                                                  

     ดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ เป็นสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่และทนายเชียงใหม่สนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและทนายอาสาของสภาทนายความ องค์กรเรามีเครือข่ายทางกฎหมายกับสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย และสำนักงานทนายความในต่างประเทศเป็นจำนวนมากใน ๕0 ประเทศทั่วโลก เช่น เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และเกาะต่างๆนอกชายฝั่ง สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ซึ่งสามารถให้บริการกับบริษัทและนักลงทุนชาวไทย ที่มีความประสงค์ที่จะลงทุนในประเทศต่าง ๆ ได้ทุกภูมิภาคทั่วโลก


     ดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายเชียงใหม่ ทีมทนายความเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ให้บริการทางกฎหมายแบบครบวงจร อาทิเช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า รวมทั้งการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ลิสซิ่ง เฟคเตอริ่ง การขอใบอนุญาตต่าง ๆ การขออนุญาตต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ พาณิชย์นาวี ประกันภัย การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ใบอนุญาตโรงงาน ภาษีอากร วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน การจดทะเบียนมูลนิธิ การจดทะเบียนสมาคมการค้า ใบอนุญาตองค์การอาหารและยา กฎหมายธุรกิจ กฏหมายแรงงาน กฎหมายอาญา อนุญาโตตุลาการ การดำเนินคดีในศาล อีกทั้งรายชื่อทีม ทนายเชียงใหม่ ของเราพร้อมช่วยเหลือทนายอาสาของสภาทนายความ


#ทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน 
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ที่พบเจอมาทนายบางคนไม่ให้คำปรึกษา ส่วนใหญ่ต้องการแต่เงิน ขนาดทนายบางคนตั้งไว้ว่าปรึกษาได้ พอเอาจริงก้อจะมีค่าปรึกษาทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น เท่านี้ ถึงจะให้รับคำปรึกษา แต่ดร.เกียรติศักดิ์ท่านนี้ ปรึกษาได้จริงและเป็นประโยชน์อย่างมาก กลัวเราจะใช้จ่ายเยอะอยากแนะนำ ให้ใช้จ่ายน้อย ถ้าทุกคนเป็นอย่างท่านนี้ คนจนๆ รากหญ้า คงจะกล้าที่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือได้บ้าง นี่แหละคะ เรียกกันว่า มนุษย์ธรรมคะ ปรึกษาได้ ทำให้สบายใจได้หาช่องทางเพิ่มขึ้น ขอบคุณมากๆคะ
 


ทำงานเร็ว เป็นกันเอง มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและสามารถแนะนำให้ลูกค้าพอใจมากค่ะ ขอบคุณที่ทำให้ชีวิตเราเจอะแสงสว่าง ดีใจที่ได้รู้จักคนมีน้ำใจแบบคุณและทุกคนในองค์กรนี้ค่ะ
 

ที่นี่ให้คำปรึกษาได้ดีมากเลย ผมต้องการเช่าที่ดินในจังหวัดลำปาง ผมเลยลองปรึกษาที่ ICO ให้คำปรึกษาได้ดีมากเลยครับ
 


เป็นทนายความที่ดี มีจิตเมตตา กรุณา ให้คำปรึกษาแนะนำฟรี และยังให้เลขาโทรศัพท์มาติดตามผลอีก เป็นที่พึ่งพิงของคนตกทุกข์ได้ยาก ไม่เข้าใจกฏหมาย เป็นทนายความที่มีจริยธรรม ไม่เห็นแก่เงิน ต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง ใช้วาจาดี สุภาพ ให้คำปรึกษาแล้วรู้สึกสบายใจ เป็นทนายความที่หาได้ยากมากในสังคมปัจจุบัน
 
ขอบคุณมากๆค่ะ ที่สละเวลาให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ทำให้เราหมดความกังวลใจ ดีใจที่มีเพจทีมทนาย เป็นช่องทาง ให้คนจนที่กำลังเดือดร้อนได้มีทางออก ขอให้ทางเพจเป็นที่พึ่งแบบนี้ต่อไปนะค่ะ

 ขอบคุนมากค่ะ สำหรับคำแนะนำดีๆจากท่าน ดร.เกียรคิศักดิ์ ให้คำแนะนำดีมากค่ะ..ขอขอบพระคุนมากค่ะ

 
เกร็ดความรู้กฎหมายและข่าวสารจากเรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับทนายความ 
และการว่าจ้างทนายความ จากใจทนายเชียงใหม่

ความสำคัญของการจ้างทนายทำสัญญาทางธุรกิจ

ความสำคัญของการจ้างทนายเป็นที่
ปรึกษา และข้อเสียของการไม่ว่าจ้างทนายเป็นที่ปรึกษา
Facebook เล่นไม่ดีมีสิทธิติดคุกหัวโต  No Data

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

Google Tag Manager
 
Google Tag Manager
เว็บสำเร็จรูป
×